Porta.nl
Porta.nl
Schrijvertje 15
2954 BG Alblasserdam
078 - 2001033 - info@porta.nl
Voor een zorgeloze toegang
person

Algemene voorwaarden van www.porta.nl

Algemene voorwaarden (Deel 1) Webshop

Inhoudsopgave
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees alles over bedenktijd
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Porta.nl
Schrijvertje, 15
2954BG Alblasserdam
Nederland
T (078) 200-1033
E info@porta.nl
KVK 84401486
BTW nummer NL863197334B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van verzending;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te raadplegen is;
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 Artikel 5 - De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Moet het product in originele staat zijn, het product en/of de producten moeten schoon zijn, het product en/of de producten mogen niet ingebouwd of gemonteerd zijn geweest. Alle eventueel bijbehorende montagematerialen volledig en redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking aanwezig zijn. Schade die wordt veroorzaakt door transport is voor eigen risico, wij raden u daarom aan de retour te sturen artikelen goed te verpakken. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:
Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
die snel kunnen bederven of verouderen;
waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
voor losse kranten en tijdschriften;
voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verboeren;
voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
betreffende weddenschappen en loterijen.

 Artikel 9 - De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:
de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

Artikel 11 - Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging
Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

Algemene voorwaarden Porta.nl bij montage en onderhoud, onderstaande is niet geldig voor het webshop gedeelte.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van Porta.nl, gevestigd aan het Schrijvertje 15 2954 BG Alblasserdam, verder te noemen Porta.nl

 Artikel 1: Definities
Onder afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, koper, dan wel elk één die met Porta.nl, een overeenkomst ter zake van in art.2 aangeduide verrichtingen aangaat of wil aangaan of voor wie Porta.nl een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van goederen en/of verrichten van diensten, waaronder ook begrepen reparatiewerkzaamheden, alsmede op alle leveringen en opleveringen van Porta.nl
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden ingevolge dit artikel sub.1 bedoelde voorwaarden geacht door de afnemer te zijn geaccepteerd.
3. Verwijzingen van afnemers naar eigen voorwaarden worden niet aanvaard wanneer niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3: Offertes
1. Alle offertes of aanbiedingen hebben, tenzij anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van offerte. De offertes of aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen en daaraan ontleende maten en of namens Porta.nl gedane opmetingen, voor zover deze hebben plaatsgevonden.
2. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgave van maten, afkomstig van Porta.nl zijn zo nauwkeurig mogelijk. Kleine verschillen bij de uitvoering zijn toelaatbaar.
3. De offerte is, tenzij schriftelijk anders bepaald, gebaseerd op de prijs van materialen, lonen, sociale en fiscale lasten, invoerrechten en vrachtkosten, geldend op de dag der uitbrenging.
4. Offertes en aanbiedingen, zowel in prijslijsten als afzonderlijk gedaan, zijn vrijblijvend en eerst bindend nadat de opdracht door of namens Porta.nl uitdrukkelijk is geaccepteerd.
5. Bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, technische omschrijvingen, berekeningen, monsters, stalen en modellen zijn eigendom van Porta.nl en dienen op eerste verzoek onverwijld zonder ingebrekestelling te worden teruggegeven.
6. Indien geen opdracht wordt verstrekt is Porta.nl gerechtigd een vergoeding te vragen voor alle met de offerte verband houdende werkelijk gemaakte kosten.
Artikel 4: Adviezen
Adviezen ten aanzien van het aanbrengen of het treffen van voorzieningen in verband met door Porta.nl uit te voeren opdrachten zijn vrijblijvend.
Artikel 5: Aanbetaling
Porta.nl is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 30% te vragen.

Artikel 6: Prijzen
Indien na het aanvaarden van een opdracht dan wel tijdens de uitvoering daarvan enige verhoging van prijsbepalende factoren zich voordoet, waarop Porta.nl redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen zoals stijging van materiaal prijzen, lonen, sociale lasten, belasting, transportkosten, waaronder begrepen waardevermindering van de overeengekomen betaalmiddelen ook al is zulks voorzienbaar bij het sluiten van de overeenkomst dan is Porta.nl gerechtigd de
overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
1. Zolang de afnemer geen volledige betaling – verschuldigd terzake van de opdracht – heeft verricht, blijven de geleverde goederen eigendom van Porta.nl. De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht deze goederen aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimten, waar zij geleverd zijn, te verwijderen of te doen verwijderen totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald.
2. Ingeval de afnemer enige verplichtingen uit de betrekkelijke overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet dan wel niet tijdig nakomt is Porta.nl zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst gemachtigd de goederen terug te nemen.
3. Gelijk recht als in het vorige lid bedoeld komt toe wanneer gedurende de betalingstermijn de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel in betalingsmoeilijkheden verkeert, In het laatste geval is Porta.nl gerechtigd zekerheid van betaling te vragen, welke binnen 2 dagen na aanvraag dient te worden gegeven, bij gebreke waarvan Porta.nl tot terugname van het geleverde zonder gerechtelijke tussenkomst is gerechtigd.
4. Terugname overeenkomstig het hierboven gestelde laat het recht op schadevergoeding ingevolgd de regels die gelden bij wanprestatie onverlet.

Artikel 8: Tussenpersonen
Opdrachten aangenomen, door, alsmede voorwaarden en bedingen overeengekomen met vertegenwoordigers of andere tussenpersonen dienen door Porta.nl schriftelijk te worden bevestigd alvorens zij bindend zijn.

Artikel 9: Toezeggingen
Indien bij het sluiten van de overeenkomst door Porta.nl of haar personeel toezeggingen zijn gedaan zullen deze toezeggingen voor zover deze afwijken van het bepaalde in deze verkoopvoorwaarden slechts gelden indien zij schriftelijk door Porta.nl zijn bevestigd.

Artikel 10: Omvang opdracht
1. Deze opdracht omvat uitsluitend hetgeen op de opdrachtbevestiging is omschreven. Geringe afwijkingen bij de uitvoering zijn geoorloofd.
2. Opdrachten die zijn gebaseerd op door de afnemer verstrekte tekeningen, modellen, berekeningen, aanwijzingen of andere gegevens, worden steeds aanvaard onder de voorwaarde dat de te verrichten werkzaamheden dienovereenkomstig kunnen worden uitgevoerd. Wanneer dit niet het geval is, is Porta.nl gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen dan wel de overeenkomst te annuleren.
3. Porta.nl is niet verantwoordelijk voor voorzieningen die op verzoek van of in opdracht van de afnemer zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met de aan Porta.nl verstrekte opdracht.
4. Alle onverwerkte, voor de uitvoering van de opdracht bestemde materialen, alsmede de reeds verwerkte materialen, bevinden zich voor rekening en risico van de afnemer bij Porta.nl.
5. Met betrekking tot goederen waarvan reparaties verricht worden vindt het bepaalde in het vorige lid overeenkomstig toepassing.

Artikel 11: Verplichtingen van de afnemer
1. De afnemer dient ervoor te zorgen dat Porta.nl tijdig kan beschikken over:
_ De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen);
_ Het gebouw, de ruimte, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
_ Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en werktuigen;
_ Aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
_ Over tekeningen van de ligging van de kabels, buizen en leidingen.
2. De benodigde elektriciteit, gas en water is voor rekening van de afnemer.
3. De afnemer dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden of leveringen die niet tot het werk van Porta.nl behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt.
4. Indien de aanvraag of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de afnemer verantwoordelijk is dienen de daaruit voor Porta.nl voortvloeiende schade en kosten door de afnemer te worden vergoed.

Artikel 12: Overmacht
1. Porta.nl is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van opdrachten ten gevolge van overmacht in de ruimste zin des woords.
2. In dit verband wordt onder meer als overmacht beschouwd:
_ Storingen in het bedrijf dan wel belemmeringen waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd wordt, kostbaarder of bezwaarlijk wordt gemaakt:
_ Staking, ziekte of ongeval van personeel met uitvoering van de opdracht belast;
_ Oorlog, oorlogsgevaar, oproep, natuurrampen, brand, transportremmingen, regeringsmaatregelen op de uitvoering van de opdracht van invloed zijnde als ook alle andere onvoorziene gebeurtenissen in
het bedrijf van Porta.nl of in bedrijven waarvan Porta.nl goederen betrekt welke met de betreffende opdracht in verband staan;
_ Vertraagde of foutieve levering door welke oorzaak dan ook, van door Porta.nl tijdig en op de juiste wijze bestelde materialen, machinerieën, onderdelen van machines etc.
3. Ingeval van overmacht zal de afnemer Porta.nl gedurende één maand na de overeengekomen datum waarop de opdracht uitgevoerd dient te zijn, de gelegenheid te geven haar verplichtingen na te komen. Indien de overmachtstoestand aanhoudt, heeft Porta.nl het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, waarbij eventueel door de afnemer verstrekte materialen in bewerkte of onbewerkte toestand zonder enige vergoeding door Porta.nl zullen worden teruggegeven aan de afnemer. De ontbondenverklaring dient schriftelijk te geschieden jegens de andere partij. Bij ontbinding is geen der partijen jegens elkaar tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 13: Aansprakelijkheid afnemer
1. De afnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop van buitenaf door bodemgesteldheid etc. wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
2. Indien bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die de afnemer ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben is de afnemer aansprakelijk voor de daarvoor veroorzaakte schade.
3. De afnemer is aansprakelijk voor schade die door Porta.nl is toegebracht aan kabels, buizen en leidingen indien de door of namens de afnemer verstrekte gegevens over de ligging daarvan onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Evenzeer is de afnemer aansprakelijk wanneer de ligging niet aan Porta.nl is medegedeeld.

 Artikel 14: Levertijd
1. Onder levertijd wordt verstaan de overeengekomen termijn waarbinnen de opdracht uitgevoerd moet zijn.
2. De levertijd gaat in op het moment dat Porta.nl de opdrachtbevestiging verzendt, alsmede in het bezit is van alle materialen en gegevens, onverschillig of deze door afnemer dan wel door derden dienen te worden verstrekt.
3. De opgave van de levertijd of opleveringstijdstip geschiedt bij benadering. Porta.nl verplicht zich zoveel mogelijk de overeengekomen levertijd na te komen. Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak dan ook geeft de afnemer nimmer het recht de opdracht te annuleren, de overeenkomst te laten ontbinden dan wel tot niet nakoming van uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
4. Indien bij het aangaan van een overeenkomst uitdrukkelijk is gestipuleerd dat uitvoering van de opdracht voor of op een bepaalde dag of uur moet geschieden, wanneer derhalve de opleveringstermijn essentieel bestanddeel vormt van de overeenkomst, heeft de afnemer in geval van overschrijding van de opleveringstermijn uitsluitend het recht de overeenkomst te annuleren.

Artikel 15: Leverantie
1. Onder leverantie wordt verstaan de aanbieding van de goederen of het werk aan de afnemer.
2. Wanneer overeengekomen is waar en wanneer levering van de goederen of halfgerede goederen, dan wel oplevering van het werk zal geschieden, heeft de afnemer op straffe van vergoeding van schade en kosten ervoor zorgt te dragen dat:
_ De plaats waar het (de) werkstuk(ken) en/of materialen opgeborgen moeten worden, of de aflevering moet geschieden van dien aard is, dat beschadiging, op welke wijze ook, niet zal plaats behoeven te vinden;
_ De toegang tot de plaats waar de aflevering moet geschieden of het werk moet worden uitgevoerd onbelemmerd is en voorts alle medewerking wordt gegeven om de aflevering en/of uitvoering van het werk te doen plaatsvinden;
_ In de ruimte waarin het werk uitgevoerd moet worden voor elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie gezorgd is;
3. De werkzaamheden worden verricht tijdens normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 16: Oplevering
1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
_ Wanneer Porta.nl hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de afnemer kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd;
_ Na verloop van 8 dagen nadat Porta.nl schriftelijk aan de afnemer heeft medegedeeld, dat het werk voltooid is en de afnemer heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen;
_ Bij ingebruikneming van het werk door afnemer, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
2. Kleine gebreken welke gevoeglijk in de hierna in lid 4 bedoelde termijn kunnen worden hersteld zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn.
3. Bij onthouding van de goedkeuring aan het werk is de afnemer verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan Porta.nl zonder opgaaf van redenen.
4. Na de oplevering is Porta.nl niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk behoudens indien het geval, voorzien in artikel 1645 B.W. zich voordoet, dan wel binnen 6 weken na ontdekking mededeling is gedaan.
5. De rechtsvordering uit hoofde van verborgen gebrek is niet meer ontvankelijk indien zij na verloop van 2 jaar na het tijdstip van oplevering wordt ingesteld.

Artikel 17: Betaling
1. Betaling geschiedt netto á contant binnen 14 dagen na factuurdatum ten kantore van Porta.nl dan wel storting op een door Porta.nl aan te wijzen bank- of girorekening.
2. Een beroep op enige aftrek op schuldvergelijking is nimmer toegestaan. De afnemer doet hiervan uitdrukkelijk afstand.
3. Afwijkende betalingsafspraken zijn bindend uitsluitend wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.
4. In geval een andere betalingswijze is overeengekomen, geldt dat betaling dient te geschieden maximaal 14 dagen na datum van de betrekkelijke factuur.
5. Reclames op een zelfstandig onderdeel van een gespecificeerde factuur ontheffen de afnemer nimmer van zijn plicht tot betaling binnen de aangegeven tijd ten aanzien van de overige posten van de nota.
6. De afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn zonder sommatie of ingebrekestelling.
7. Wanneer de factuur binnen bovenvermelde betalingstermijn en na factuurdatum nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de afnemer Porta.nl de wettelijke rente verschuldigd verhoogd met 2%.
8. In geval van buitengerechtelijke invordering is de afnemer, naast de hoofdsom en de rente, incassokosten verschuldigd, dewelke 15% van de openstaande hoofdsom kunnen belopen met een minimum van € 12,00. De gehoudenheid tot voldoening van deze kosten volgt reeds uit het enkele feit der aanschrijving van de debiteur gevolgd door een derde incasseerder.
9. In geval van gerechtelijke invordering, waaronder faillissementsaanvrage, blijft de afnemer, naast de gerechtelijke kosten, tevens rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

Artikel 18: Betalingsconditie aanneming van het werk
1. Bij de overeenkomst tot aanneming van het werk geldt als betalingsconditie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen: bij het plaatsen van de opdracht 30% van de overeengekomen aanneemsom, na de aanvoer van de materialen 30% , onmiddellijk na de oplevering 40%
2. In geval van nalatigheid bij betaling geldt het in art. 18 bepaalde dienovereenkomstig, met dien verstande dat het totaal verschuldigde bedrag terstond opeisbaar wordt indien de afnemer in gebreke blijft een vervallen termijn op tijd te betalen.

Artikel 19: Opschorting
1. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder opschortende voorwaarde dat de betalingspositie van de afnemer op grond van door Porta.nl in te winnen inlichtingen voldoende blijkt te zijn.
2. Zodra en zolang de afnemer een openstaande rekening, voor zover opeisbaar, niet voldoet, is Porta.nl gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen –en daarmede de uitvoering van de opdracht – op te schorten.
3. Porta.nl is steeds gerechtigd, alvorens de opdracht uit te voeren of daarmede voort te gaan, ter harer genoegen zekerheid te vorderen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.
4. Tijdens een opschorting als hierboven bedoeld heeft de afnemer niet het recht op die grond ontbinding van de overeenkomst te vorderen en blijven alle door de afnemer ter beschikking gestelde materialen en goederen voor rekening en risico van de afnemer onder Porta.nl.
5. Het niet nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst zijdens Porta.nl ontheft afnemer niet van diens verplichtingen.

Artikel 20: Annulering en wijziging opdracht
1. Wijziging of annulering van een opdracht, om welke reden dan ook, behoeft schriftelijke instemming van Porta.nl.
2. De meerdere of mindere kosten uit wijziging van de opdracht voortvloeiende, zullen worden verrekend. Waarbij rekening zal worden gehouden met reeds verrichte van onnut zijnde werkzaamheden.
3. In geval van eenzijdige – niet door deze voorwaarden toegelaten – annulering van de overeenkomst door afnemer, is deze schadevergoeding verschuldigd terzake van de gemaakte kosten en winstderving.

Artikel 21: Weigering afname
1. In geval de afnemer weigert de te leveren prestatie in ontvangst te nemen na aanbieding door Porta.nl, is Porta.nl gerechtigd als volgt te handelen:
a. Alsof de overeenkomst door de afnemer is geannuleerd;
b. Dan wel nakoming van de overeenkomst te vorderen, alsmede opslagkosten en eventueel verdere schadevergoeding in rekening brengen;
c. Dan wel eerst de goederen 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag te houden en indien deze nog niet door de afnemer zijn afgenomen, te harer keuze te handelen als
sub. A resp. sub. b voorzien is;
2. Handelt Porta.nl als hierboven sub. A voorzien dan wordt de schadevergoeding verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor 30 dagen.
3. Zijn de goederen door de afnemer reeds betaald, dan zal Porta.nl de goederen maximaal drie maanden in opslag houden. Gaat de afnemer na deze datum nog niet over tot afname van de goederen, dan is Porta.nl gerechtigd vrijelijk over de goederen te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan de afnemer af te dragen onder aftrek van opslag- en andere kosten, alsmede een schadevergoeding als bedoeld in artikel 22. Alvorens Porta.nl hiertoe over mag gaan, dient het voornemen daartoe schriftelijk aan de afnemer medegedeeld te worden.
4. De opslagkosten zullen 1% bedragen van de verkoopwaarde van de opgeslagen goederen per maand.

Artikel 22: Extra kosten, meer- en/of minder werk
Kosten ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te doen zijn worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meer- en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties welke niet in de offerte zijn begrepen en door de afnemer werden verlangd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 23: Reclame en garantie
1. Reclame, waaronder te verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van geleverde goederen, materialen of van uitvoering van het werk, kunnen door de afnemer Porta.nl slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening binnen acht dagen na ontvangst der goederen of oplevering van het werk – onverminderd het bepaalde omtrent de kortere termijn in art. 16 – indien het gebrek uiterlijk niet zichtbaar is en bij zogenaamde verborgen verbreken binnen acht dagen nadat het gebrek geconstateerd is of kon zijn. De reclame zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.
2. Wanneer de afnemer tegen het advies van Porta.nl in bepaalde werkzaamheden wil doen verrichten of beletten is elke reclame hierop uitgesloten. Onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg voor geleverde goederen sluit elke reclame uit.

Artikel 24: Geschillen
Ten aanzien van geschillen die tussen partijen bij de toepassing of naar aanleiding van deze voorwaarden mochten rijzen, zal de burgerlijke rechter bij uitsluiting bevoegd zijn. Indien niet anders is overeengekomen zal het Nederlandse recht van toepassing zijn op de gesloten overeenkomst.

Artikel 25: Aansprakelijkheid van Porta.nl
1. De aansprakelijkheid wegens niet, niet tijdig of niet behoorlijke nakoming van opdrachten is uitsluitend beperkt tot de verplichting alsnog de overeenkomst naar behoren na te komen.
2. Porta.nl is voorts nimmer tot enige schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd. Met name is Porta.nl niet gehouden tot het vergoeden van directe of indirecte schade ten gevolge van handelen of nalaten van personen wiens diensten Porta.nl gebruik maakt, schade ten gevolge van enige tekortkoming in ontwerp, dan wel defecten of gebreken in ter beschikking gestelde materialen; schade ten gevolge van schending van octrooien, licenties, auteurs- of modelrechten dan wel rechten van derden, voor zover deze wordt aangericht op initiatief van de afnemer, waaronder gevat wordt het gebruik van gegevens welke door of vanwege de afnemer zijn verstrekt.
3. Wat betreft door of namens de afnemer bij Porta.nl aangevoerde materialen draagt de afnemer het risico voor alle directe of indirecte schade. De afnemers is gehouden Porta.nl te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesses waarvoor de afnemer alsmede zijn personeel door derden te dier zake mochten worden aangesproken. Deze vrijwaringsplicht geldt evenzeer voor alle aanspraken van derden naar aanleiding van de uitvoering van de opdracht door en in opdracht van Porta.nl.
4. Porta.nl is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van de door de afnemer of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden

  • Uitgebreid betaalgemak:
  • Ideal